ИнфоПользовательское соглашение

0000-00-00

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про використання сервісу електронної поштової розсилки

Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-КОМ» (надалі – «ВИКОНАВЕЦЬ»), в особі Генерального директора Діхтяря Захара Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом підписання Заяви-приєднання або належним чином завершила реєстрацію в сервісі елетронної поштової розсилки MailEx та здійснила оплату послуг  (надалі – «ЗАМОВНИК»), з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони і окремо як Сторона, уклали цей Договір про використання сервісу електронної поштової розсилки (надалі Договір) відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та ч. 4 ст. 179 Господарського  кодексу України про наступне:

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:

 • Сервіс MailEx – програмне забезпечення для передачі інформації у вигляді електронних поштових розсилок за допомогою існуючих каналів зв’язку (зокрема мережі ІНТЕРНЕТ).
 • Повідомлення – електронне повідомлення, створене з допомогою сервісу MailEx.
 • Електронна розсилка – повідомлення від одного відправника багатьом одержувачам  з однаковим змістом.
 • Фактично доставлене повідомлення – повідомлення, яке було отримане адресатом.
 • Понадпакетне повідомлення –повідомлення, що було фактично доставлене, але вийшло за кількість оплачених в рамках тарифного пакету.
 • Послуги з підключення – послуги, що полягають у технічній та консультативній організації надання послуг за цим Договором. Зазначені послуги не включають в себе виїзди представників ВИКОНАВЦЯ на територію ЗАМОВНИКА.
 • Чорні списки – списки заблокованих для відправлення повідомлень поштових серверів.
 • Обліковий запис – відомості, за якими ЗАМОВНИК отримує доступ до використання сервісу MailEx.
 • Заява-приєднання – документ, складний за формою, наведеною у Додатку 1 до цього Договору, підписаний ЗАМОВНИКОМ, що підтверджує приєднання ЗАМОВНИКА до умов цього Договору беззаперечно і в цілому.
 • ПОСЛУГИ –  послуги доступу до сервісу MailEx через Веб-середовище для створення електронних розсилок та їх розповсюдження.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Відповідно до цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати ЗАМОВНИКУ ПОСЛУГИ, а ЗАМОВНИК зобов’язується в порядку та строки,  передбачені цим Договором, приймати та оплачувати ці ПОСЛУГИ. ЗАМОВНИК зобов‘язується здійснювати споживання ПОСЛУГ, що надаються ВИКОНАВЦЕМ, виключно у своїй діяльності та зобов‘язується не передавати їх третім особам.

1.2. Територія, на якій ВИКОНАВЦЕМ надаються ПОСЛУГИ, є територія робочого офісу ЗАМОВНИКА, тобто фактична адреса ЗАМОВНИКА, зазначена в Заяві приєднання.

2. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗАМОВНИКА ДО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

2.1.  Для приєднання до Договору ЗАМОВНИК у двох примірниках складає  Заяву-приєднання, за формою наведеною у Додатку 1 до Договору, та передає її ВИКОНАВЦЮ.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право відмовити потенційному ЗАМОВНИКУ, від якого надійшла Заява-приєднання, у приєднанні до Договору без зазначення причин такої відмови.

2.3. Приєднання ЗАМОВНИКА до цього Договору відбувається з моменту прийняття ВИКОНАВЦЕМ Заяви - приєднання.

2.4. Заява-приєднання вважається прийнятою, якщо її підписано уповноваженою особою ВИКОНАВЦЯ та скріплено печаткою ВИКОНАВЦЯ після чого ЗАМОВНИКУ повертається один примірник Заяви-приєднання та, на вимогу ЗАМОВНИКА, надається підписаний ВИКОНАВЦЕМ один примірник цього Договору.

2.5. ПОСЛУГИ надаються ЗАМОВНИКОВІ протягом всього строку дії цього Договору, починаючи з дати приєднання Замовника до Договору.

2.6. ВИКОНАВЕЦЬ повинен не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати приєднання ЗАМОВНИКА до цього Договору надати ЗАМОВНИКОВІ всю необхідну інформацію для початку отримання обраних ЗАМОВНИКОМ ПОСЛУГ, а саме: відомості облікового запису, адресу Інтернет-сервісу, інструкції користувача.  Також ЗАМОВНИК розуміє і погоджується з тим, що для споживання ПОСЛУГ за цим Договором ЗАМОВНИК повинен самостійно забезпечити постійний або сеансовий зв’язок з мережею Інтернет власного сервера або робочої станції. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за працездатність апаратно-програмного забезпечення ЗАМОВНИКА, а також за наявність та параметри з’єднання з мережею Інтернет.

2.7. Надання ПОСЛУГ підтверджується шляхом підписання Сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг, які мають наступні реквізити: найменування Сторін; найменування і перелік ПОСЛУГ, наданих ВИКОНАВЦЕМ; ціна наданих ПОСЛУГ; відповідність обсягу наданих ПОСЛУГ обсягу, зазначеному в цьому Договорі. Акт прийому – передачі наданих послуг оформлюється Виконавцем у двох примірниках та передається Замовнику після закінчення відповідного періоду, визначеного у Заяві - приєднання. ЗАМОВНИК протягом 5 (п’яти) календарних днів після одержання Актів зобов’язаний надіслати ВИКОНАВЦЮ підписаний примірник Акту прийому-передачі наданих послуг або мотивовану відмову від прийняття ПОСЛУГ. В разі мотивованої відмови ЗАМОВНИКА від прийняття ПОСЛУГ Сторонами в 5-денний термін складається двосторонній акт із зазначенням всіх недоліків. Порядок усунення недоліків визначається ВИКОНАВЦЕМ з урахуванням погодженого Сторонами строку їх усунення. Після повного усунення ВИКОНАВЦЕМ всіх виявлених недоліків ЗАМОВНИК підписує Акт прийому-передачі наданих послуг.

2.8. Сторони домовились, що параметри якості ПОСЛУГ мають бути не гіршими за наступні:

 • Максимальний час недоступності ПОСЛУГ: 4 години (параметр, який визначає сумарний період недоступності ПОСЛУГ в місяць, протягом якого ЗАМОВНИК не може повноцінно отримувати ПОСЛУГИ та  максимальну тривалість робіт по виправленню помилки).
 • Доступність ПОСЛУГ: 98% (дев’яносто вісім відсотків) (процент від загальної кількості астрономічних годин місяця – період часу, протягом якого ЗАМОВНИК може працювати в системі).
 • Час роботи служби технічної підтримки:з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю за київським часом, окрім вихідних, святкових і  неробочих днів згідно з законодавством України (період часу, протягом якого ЗАМОВНИК може звернутися за консультацією спеціалістів Служби підтримки за телефоном: +38(044)359-0242. Прийом повідомлень про помилки на електронну адресу support@mailex.su відбувається цілодобово, процедура обробки запиту здійснюється у відповідності з внутрішнім регламентом Служби технічної підтримки).
 • Недоступність ПОСЛУГ у зв’язку з регламентними роботами: регламентні роботи можуть проводитись по суботам та неділям з 23:00 до 03:00 наступного дня, або в інший час з письмовим повідомленням ЗАМОВНИКА засобами E-mail або факсимільного зв’язку не менше ніж за 5 робочих днів до початку проведення таких заходів (недоступність ПОСЛУГ у зв’язку з здійсненням ВИКОНАВЦЕМ планового профілактичного обслуговування мережі ВИКОНАВЦЯ та Інтернет-сайту ВИКОНАВЦЯ декілька разів на рік. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується використовувати цей час для проведення оновлення свого програмного та апаратного забезпечення, а також інших профілактичних дій).

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Послуг з використання сервісу MailEx визначається на підставі тарифних пакетів, встановлених в залежності від кількості фактично доставлених повідомлень за один календарний місяць для одного облікового запису та вказується в рахунку-фактурі в порядку, встановленому в п.3.5 Договору, та складає:

Назва тарифного пакету

Кількість фактично доставлених повідомлень

Ціна тарифного пакету (гривень за кількість повідомлень без НДС)

Плата за понад пакетні повідомлення (гривень за фактично доставлене повідомлення без НДС)

MailEx – 500

500

45,00

0,014

MailEx – 1000

1 000

73,00

0,010

MailEx –3000

3 000

154,00

0,008

MailEx – 5000

5 000

220,00

0,007

MailEx – 10 000

10 000

320,00

0,005

Ціни вказано без врахування НДС. Ставка НДС складає 20%. 

3.2. Згідно цього Договору тарифікуються тільки фактично доставлені повідомлення. Тарифний пакет зазначається у Заяві-приєднання та може бути  змінений шляхом підписання ЗАМОВНИКОМ нової  Заяви - приєднання та прийняття ВИКОНАВЦЕМ такої Заяви - приєднання у порядку, визначеному п.2.4. Договору. У такому разі в день прийняття ВИКОНАВЦЕМ нової Заяви-приєднання попередня Заява-приєднання втрачає чинність, однак, інші умови Договору залишаються незмінними для Сторін.

3.3. Оплачена кількість повідомлень може бути використана протягом року після оплати, по закінченню цього терміну невикористані повідомлення анулюються. ЗАМОВНИК може в будь-який момент купити додаткову кількість повідомлень згідно обраного тарифного плану.

3.4. ПОСЛУГИ за цим Договором оплачуються в формі попередньої оплати. ЗАМОВНИК надає заявку на придбання тарифного пакету, а ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ рахунок-фактуру на попередню сплату протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання заявки, а в разі якщо Договір укладається вперше, то не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття ВИКОНАВЦЕМ Заяви-приєднання. ЗАМОВНИК виконує попередню сплату ціни ПОСЛУГ  на підставі такого рахунку-фактури не пізніше ніж за 3 (три)  робочих дні.

3.5. У разі перевищення ЗАМОВНИКОМ кількості пакетних повідомлень згідно діючого тарифного пакету, ЗАМОВНИК здійснює оплату повідомлень, які перевищують кількість, встановлену тарифним планом, на підставі окремого рахунку-фактури, який надається ВИКОНАВЦЕМ не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за тим, в якому мало місце таке перевищення. ЗАМОВНИК такий рахунок-фактуру сплачує не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за тим, в якому мало місце таке перевищення.

3.6. Якщо ЗАМОВНИК з будь-яких причин не використовує або не може використовувати ПОСЛУГИ, він зобов’язаний повідомити про це ВИКОНАВЦЯ протягом 3 (трьох) днів з моменту неотримання ПОСЛУГ. В протилежному випадку ПОСЛУГИ за цим Договором будуть вважатися наданими у повному обсязі та підлягають сплаті.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати одержувачам можливість відмовитись від отримання поштової розсилки шляхом прикріплення посилання для відмови в отримуванні електронної розсилки.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується проводити моніторинг чорних списків та докладати зусиль для можливості отримання ЗАМОВНИКОМ ПОСЛУГ у повному обсязі.

4.3. ЗАМОВНИК зобов’язується отримати попередню згоду одержувачів електронних розсилок на їх отримання.

4.4. ЗАМОВНИК несе відповідальність за зміст повідомлень, що передаються сервісом MailEx, і зобов’язується  дотримуватись норм чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу», «Про суспільну мораль» тощо, а також норм міжнародного права.

4.5. ЗАМОВНИК зобов’язується не розповсюджувати неправдиву інформацію, порнографію, повідомлення, що порушують авторські та суміжні з ними права, інформацію, що може завдати матеріальних збитків одержувачу.

4.6. В разі невиконання ЗАМОВНИКОМ п.4.3. -4.5. Договору ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити надання ПОСЛУГ за цим Договором до з’ясування та усунення причин виникнення порушення.

4.7. За порушення строків оплати за цим Договором ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції та штрафну неустойку, яка нараховується за весь час прострочення оплати,  у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. У разі, якщо ЗАМОВНИК не оплатив чи не повністю оплатив ціну наданих ПОСЛУГ, з 1 числа місяця, наступного за тим, в якому мала бути проведена оплата, ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити надання ПОСЛУГ за цим Договором до повного погашення боргу та  сплати штрафних санкцій за порушення порядку проведення розрахунків. В такому випадку відповідальність для ВИКОНАВЦЯ за невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов’язань не наступає. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від обов’язку виконати зобов’язання в натурі або від погашення основної суми боргу.

4.8. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

5. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ є власником виключних майнових прав на програмне забезпечення, з використанням якого надаються ПОСЛУГИ. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що використання ЗАМОВНИКОМ такого програмного забезпечення не порушує прав інтелектуальної власності третіх осіб.

5.2. Програмне забезпечення та інші об’єкти інтелектуальної власності, доступ до яких надається ЗАМОВНИКУ під час надання ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЕМ охороняється законодавством про право інтелектуальної власності України (Законом України «Про авторське право та суміжні права», Цивільним кодексом України) і міжнародними конвенціями. Будь-яке порушення майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення, торгівельні марки ВИКОНАВЦЯ та інші об’єкти інтелектуальної власності (авторських прав) ВИКОНАВЦЯ, включаючи незаконний доступ до програмного забезпечення  або використання торгівельних марок ВИКОНАВЦЯ буде вважатися істотним порушенням Договору і надає ВИКОНАВЦЮ право на розірвання цього Договору в односторонньому порядку і на застосування всіх наявних у його розпорядженні засобів правового захисту. ЗАМОВНИК  не має права змінювати або видаляти будь-які примітки і попередження, що стосуються товарних знаків, майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав) і інших прав, які розміщено в програмному забезпеченні, яке надано ВИКОНАВЦЕМ згідно цього Договору; надавати третім особам доступ або право використання програмного забезпечення ВИКОНАВЦЯ, видавати будь-які ліцензії або будь-яким чином відчужувати програмне забезпечення ВИКОНАВЦЯ третім особам, в тому числі шляхом надання в оренду.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ФОРС-МАЖОР.ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття ВИКОНАВЦЕМ підписаної ЗАМОВНИК Заяви - приєднання та діє до дати, вказаної в Заяві -приєднання. Цей Договір може бути достроково розірваний за  взаємною письмовою угодою Сторін, в якій визначаються майнові вимоги Сторін, якщо такі вимоги мають місце, та порядок їх врегулювання.

6.2. ЗАМОВНИК не заперечує протитого, що протягом дії цього Договору інформація про ЗАМОВНИКА (найменування, логотип, назва торгової марки) може бути розміщена на Інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ та використовуватися в рекламних матеріалах та презентаціях ВИКОНАВЦЯ.

6.3. В разі невиконання чи неналежного виконання однією Стороною своїх обов'язків Договір може бути розірвано іншою Стороною  в односторонньому порядку з письмовим попередженням протилежної Сторони не менш ніж за  5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати розірвання Договору.

6.4. Виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинено в разі настання обставин непереборної сили: стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду України або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох робочих днів повідомити про це другу Сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується документом Торгово-промислової палати України. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше, ніж 90 календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Настання форс-мажорних обставин та розірвання Договору не звільняє ЗАМОВНИКА від оплати за фактично надані ПОСЛУГИ. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строку виконання зобов'язань поновлюється.

6.5. ВИКОНАВЕЦЬ розуміє і погоджується з тим, що відомості, які передаються у зв’язку з виконанням цього Договору, є конфіденційною інформацією і не можуть передаватися третім особам. Для виконання ПОСЛУГ ВИКОНАВЕЦЬ має право залучати третіх осіб без додаткового узгодження із ЗАМОВНИКОМ, без права розголошення такими третіми особами конфіденційної інформації про ЗАМОВНИКА та іншої інформації, до якої вони мають доступ.

6.6. Спори, що виникають в ході виконання Сторонами обов’язків за цим Договором, вирішуватимуться шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку. Досудовий порядок врегулювання спорів сторони вважають обов’язковим.

6.7. Текст цьогоДоговору затверджений Наказом генерального директора ТОВ «Е-КОМ» №24  від 10 грудня 2010р.

6.8. На офіційному Web-сайті ВИКОНАВЦЯ - www.mailex.su в інформаційних цілях розміщено електронний примірник  цього Договору, підписаного з боку ВИКОНАВЦЯ генеральним директором Діхтярем Захаром Володимировичем власним електронним цифровим підписом та скріплено електронною печаткою ВИКОНАВЦЯ.

7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-КОМ»

Юр.адреса: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13А    Адреса для листування: 03037, м.Київ, а/с 21

ЄДРПОУ 34241719 ІПН 342417126551 № свід. плат. ПДВ 37720399

П/р 2600450561 в ПуАТ «СЕБ Банк» м. Київ МФО 300175  Тел./факс: (044) 495-33-42